เดลท็อกซ์
650.00 บาท
700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เดลท็อกซ์

  • สารออกฤทธิ์ : เดลต้าเมทริน 2.5%
  • ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ
  • วิธีการใช้ : สำหรับแมลงบิน ใช้ เดลท็อกซ์ อัตราส่วน 1 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำ 199 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงในอัตราส่วน 25 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่  1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน   สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีการพ่นแบบหมอกควัน  ใช้เดลท็อกซ์ ผสมกับน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดในอัตราส่วน 1:399 แล้วนำส่วนผสมน้ำไปฉีดพ่นในอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรหรือ 10 ลิตรต่อพื้นที่ 6.25 ไร่